• Predmetom nájmu sú motocykle vo vlastníctve prenajímateľa
 • Motocykle sú vo funkčnom technickom stave bez závad. Prípadné poškodenia sú uvedené v preberacom protokole ktorí je súčasťou zmluvy o nájme.
 • Nájomcom môže byť len fyzická osoba, ktorá má platné vodičské osvedčenie na riadenie motocykla
 • Nájom vzniká nájomnou zmluvou medzi prenajímateľom a nájomcom
 • Nájomné je podľa platného cenníka prenajímateľa ak nie je dohodnuté inak.
 • Rezervácia motocyklov sa vykonáva buď cez stránku https://pozicovna.k-moto.sk alebo osobne u daného predajcu vo firme K-moto, Alejová 3, Košice
 • Nájom sa uhrádza do troch dní od potvrdenia rezervácie motocykla v internetovom rezervačnom systéme
 • Motocykel sa považuje za rezervovaný po pripísaní dohodnutej čiastky na účet K-moto a následnom prijatí potvrdzujucého mailu.
 • V prípade neuhradenia nájmu podľa bodu 7. sa rezervácia ruší o čom bude nájomca informovaný mailom.
 • S nájmom sa uhrádza aj finančná zábezpeka podľa platného cenníka prenajímateľa najneskôr v deň prevzatia motocykla a to v hotovosti alebo rezerváciou na karte.
 • Podrobnosti na uplatnenie zábezpeky sú uvedené v nájomnej zmluve napr. (škody, spoluúčasť v poistnej udalosti, opravy a podobne.....)
 • Škody, alebo neprimerané opotrebenie zistené pri vrátení motocykla budú vyčíslené a odpočítane zo zábezpeky.
 • V prípade že nie je možné stanoviť rozsah poškodenia a výšku škody bude zábezpeka pozdržaná do doby vyčíslenia a zaplatenia škody.
 • Ak je poškodenie väčšie ako spoluúčasť bude započítaná výška spoluúčasti odpočítaná od zábezpeky. Výška spoluúčasti je stanovená v cenníku a je daná pre každý motocykel.
 • Miestom prevzatia motocykla je sídlo prenajímateľa (preberací protokol) a bude vykonaná skúšobná jazda.
 • Miestom vrátenia je sídlo prenajímateľa (odovzdávajúci protokol) a skúšobná jazda
 • Motocykel sa môže používať v kontinentálnej Európe
 • Motocykel je havarijne poistený pre územie kontinentálnej Európy
 • Výpožičný deň sa rozumie doba od 14.00 hod do 10.00 hod nasledujúceho dňa
 • Hodina vypožičania je 14.00 hod
 • Hodina vrátenia motocykla do 10.00 hod
 • Víkend znamená požičanie od piatku 14.00 hod do pondelka 10.00 hod
 • Výpožička cez pracovná týždeň zahŕňa dobu od pondelka 14.00 do piatku 10.00 a je väčšinou spoplatnená ako víkend.
 • Omeškanie vrátenia sa účtuje podľa hodinovej tarify
 • Nedodržanie času a termínu vrátenia motocykla je sankcionované
 • Pred nájmom je vykonaný servis motocykla prenajímateľom
 • Motocykel sa vracia nájomcovi s doplneným palivom a nemusí byť očistený
 • Nadmerné znečistenie môže byť spoplatnené sumou 10 euro
 • Poistnú administratívu vykonáva prenajímateľ a ním splnomocnené osoby
 • Škody spôsobené nájomcom počas nájmu odstraňuje servis prenajímateľa
 • Ohodnotenie škody mimo poistnej udalosti realizuje servis prenajímateľa
 • Práva a povinnosti nájomcu sú podrobne uvedené v nájomnej zmluve ktorá je poskytnutá pred podpisom zmluvy o nájme
 • Nájomca nemôže požičať motocykel tretej osobe
 • Nájomca je povinný predchádzať vzniku škôd, dodržiavať pravidlá cestnej premávky, používať zabezpečovacie zariadenia ako alarm, zámok, reťaz poskytnuté prenajímateľom.
 • Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať stav motocykla
 • Pri zistení poškodzovania motocykla môže prenajímatel ukončiť nájomnú zmluvu a motocykel zabaviť.
 • Nájomca sa zaväzuje zaplatiť všetký pokuty ním spôsobené aj po vrátení motocykla. Časovo neobmedzené.